Nordens savanne med grise og kyllinger

Bedrift: Den Gode Gård

Sted: Nordjylland

Projekttype: Reward-based Crowdfunding

Omlægning: Integration af træer og buske på arealer med afgræsning (Økologisk Skovlandbrug)

Effekter: Dyrevelfærd, øget økonomisk robusthed, klimasikring, lagring af kulstof i jord og planter

Status: Under implementering. Finansiering af projektet er sikret gennem crowdfunding her.

Drømmen om den gode gård

Da Jim og Charlotte i 2017 flyttede til Den Gode Gård, var det med en drøm om at skabe et landbrug med respekt for dyr og natur. Det var en drøm om et godt bondeliv og et ønske om at skabe en reel tilknytning mellem kunden, der i sidste ende skal ernæres af maden, og det sted hvor maden er produceret og den bonde der har produceret den. 

De er allerede nået langt og driver nu Den Gode Gård økologisk, uden store fossile maskiner og uden at forstyrre livet i jorden. Ingen larm, ingen pløjning, ingen gift, ingen lugt, bare en god gammeldags rugbrødsmotor der jævnligt flytter dyrenes mobile indhegning og huse til nye friske folde. 

På Den Gode Gård hviles der ikke på laurbærene og der er store ambitioner om at gå forrest og inspirere andre med deres eksempel på en regenerativ fødevareproduktion. Jim og Charlotte har en vision om at skabe et sted der gør op med og udfordrer det efterhånden fremherskende tyndtbefolkede liv på landet. De ønsker livet tilbage til landet, både for mennesker og for naturen og her er regenerativt landbrug den perfekte katalysator for en større udvikling af et regenerativt landskab og en regenerativ kultur. 

Projektet

Næste skridt i Jim og Charlottes rejse er at integrere flere vedplanter, primært træer og buske, på deres arealer. De har allerede plantet læhegn rundt om flere af deres marker. Nu ønsker de at etablere et egentligt produktionssystem der kombinerer deres dyrehold med træer og buske – en Nordens Savanne. I projektet omlægges et område med græs til skovlandbrug i et design der imiterer et savanne-landskab. Det er ambitionen at skabe et produktionssystem med god dyrevelfærd, en god økonomi og samtidig have et positivt økologisk aftryk. 

Det eksisterende system – Dyr på græs

I det eksisterende system går grise og kyllinger på græs. Grisene har adgang til eksisterende arealer med skov. Kyllingerne har et mobilt hus som jævnligt flyttes sammen med hegn til nye friske områder. 

Det nye system – Nordens savanne

I det nye skovlandbrugs-system kombineres dyr på græs med træer og buske i et savanne-inspireret design. I systemet er afstanden mellem træer og buske stor nok til at lys kan trænge ned mellem rækkerne så græsset kan gro. Så i modsætning til en egentlig skov har dette system altså en åben trækrone. 

De træer og buske der plantes kan på sigt bidrage yderligere til gårdens økonomi gennem salg af bær og frugter, og medvirke til at skabe en mere alsidigt bedrift. Træerne placeres med en afstand så hønse- og ægge-mobil kan køre mellem rækkerne. Når grisene roteres ind mellem rækkerne opsættes el-hegn så træer og buske ikke bliver rørt. 

Nyt savanne-system i samspil med resten af gårdens områder

Det nye skovlandbrugs-system etableres på 1 hektar. Området kommer til at danne bro mellem to eksisterende skov/læbælter. Systemet orienteres nord/syd og en græs-buffer etableres i hver ende af træ-rækkerne. Dette giver god adgang med en hønse-mobil mellem rækkerne. 

Tak for støtten!

I August 2021 blev dette projekt finansieret gennem en crowdfunding kampagne, hvor lokale borgere bakkede op om projektet på Coop Crowdfunding. Du kan stadig læse om selv kampagnen og få inspiration til hvordan du kan finansiere dit skovlandbrugs-projekt ved at klikke på den blå knap nedenfor. 

Potentielle effekter ved projektet

Dyrevelfærd

Høns og grise er fra naturens side skovdyr. Målet med projektet er at skabe et miljø der er tættere på deres naturlige habitat, så de kan udfolde deres naturlige adfærd. Træer og buske giver ly og læ for vind og vejr, hvilket kan medvirke til at dyrene kan leve en mere rolig tilværelse. Dyrenes mulighed for selv at finde føde i form af både vedplanter, insekter og nedfaldsfrugt, giver dem en mere varieret kost. Det bidrager på den ene side til sundere og mere raske dyr, og samtidig giver det mere smag. 

Klimasikring

Kombinationen af træernes evne til at reducere fordampning og øget frugtbarhed af jorden der øger dens evne til at hold på vandet i den ellers tørre sandjord, gør at systemet bliver mere modstandsdygtigt overfor tørke. Dette kan på sigt også bidrage til en mere stabil foderproduktion, der kan forlænge perioden dyrene er på græs og samtidig reducere behovet for tilskudsfodring.

Lagring af kulstof

Træerne og buskene der plantes i projektet vil løbende binde co2 fra luften og lagre det som vedmasse. Fordi planterne giver et udbytte i form af frugter og bær, er der ingen grund til at fælde træerne. Dette sikrer at der er et økonomisk incitament for at kulstof er bundet længst muligt. 

Øget økonomisk robusthed

Træernes udbytte i form af frugt og bær giver bedriften en anden væsentlig indtægtskilde, der øger indtægten fra projekt-arealet og samtidig øger det bedriftens økonomiske robusthed.