Skovlandbrug

Skovlandbrug er forstået på den måde at det er systemer hvor træer og buske er en integreret del af landbruget. Der findes gode eksempler både til planteavl og husdyrsavl på hvordan et sådan system kan opbygges til fordel for miljø, økonomi, natur og klima.

Typer af skovlandbrug

Skovlandbrug ligger i et krydsfelt mellem skovbrug, landbrug og natur. Formålene og fordelene ved implementering af træer og buske i produktionslandskabet kan variere meget. Formålet kan være øget udbytte, reduktion af inputs, øget biodiversitet, øget klimasikring, mindsket erosion, reduktion i udvaskning af næringsstoffer, forbedret vandkvalitet, mindsket klimapåvirkning m.m. Nedenfor er en oversigt over de mest anvendte typer af skovlandbrug og deres primære formål og fordele.

Afgræsning i skov/plantage

Kendetegnet ved integration af træer og buske i græsningsarealer for husdyr. Det kan enten være etablering af træer på græsningsarealer eller græsning af plantager/skov. Meget anvendt i vin- og frugtplantager i sydeuropa. Denne type dækker også afgræsning af arealer med energiafgrøder såsom pil eller poppel.

Planteavl i skov/plantage

Alley cropping med soja og valnødder
Kilde: Jim Jones

Rækker med træer og/eller buske kombineret med planteavl. Kan skabe synergieffekter der giver et samlet merudbytte i forhold til udelukkende at have planteavl eller plantagedrift. Typen er velegnet til etablering af større arealer da maskinel høst er muligt.

Skovhaver

Denne type kombinerer flere lag af træer og buske i et system der imiterer naturen. Formålet er at skabe et system der ved meget lidt arbejde giver et stort udbytte. Skovhaver er som ofte kendetegnet ved at de ikke er designet til maskinel høst hvorved de som oftest ikke anvendes på store produktionsarealer.

Skovbunds-landbrug

Denne type af skovlandbrug er kendetegnet ved dyrkning af afgrøder under fuldt trædække. Der er ofte tale om dyrkning af skyggetålende afgrøder såsom svampe, ginseng, ramsløg m.m. Denne type af skovlandbrug dækker også træer til sirupproduktion. Typen er ikke særlig udbredt i Danmark.

Bufferzoner

Bufferzoner kan afhjælpe udfordringer med erosion, oversvømmelse og udvaskning af næringsstoffer. Derudover kan det biddrage til en øget biodiversitet.

Læhegn og læbælter

skovlandbrug læhegn og læbælter

Meget anvendt i Danmark. I andre steder i verden indkluderer denne type også brandbælter der skal sikre landbrug mod tab ved brande.